Sopimusehdot

Muutoksia sopimusehtoihin 17.5.2019

Kokemäen Sähkö Oy soveltaa sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimuksiinsa sekä liittymissopimuksiinsa kulloinkin voimassa olevia Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyynti-, sähköntoimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehtoja. Kokemäen Sähkö Oy alkaa soveltaa uusia ehtoja nykyisissä toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa 17.5.2019 alkaen. Uusien päivitettyjen sopimusehtojen voimaantulo ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Ehtojen muutosten perusteena ovat lainsäädännön muuttuminen, olosuhteiden olennainen muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Ehdoissa huomioidaan eurooppalaisten verkkosääntöjen voimaantulo 2019 aikana. Lisäksi ehtoihin on tehty tarkennuksia ja viranomaisten edellyttämiä muutoksia sekä eräitä sellaisia vähäisiä sopimusehtomuutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

Ehtoihin on tehty rakenteellinen muutos, jossa erillisistä tuotannon ehdoista (TLE ja TVPE) luovutaan. Sähköntoimitusehtoihin on tehty verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset sillä rajauksella, että sähköntoimitusehdot eivät koske sähköntuotantoa. Liittymisehdot koskevat kaikkia jakeluverkon liittymissopimusten osapuolia (ml. tuotannon liittymissopimukset). Verkkopalveluehdot koskevat kaikkia jakeluverkon verkkopalveluasiakkaita (ml. tuotannon verkkopalveluasiakkaat).

Sähköntoimitusehdot koskevat kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat kokonaistoimitussopimuksen piirissä ja joilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikaisten sähkönkokonaistoimitussopimusten osalta uudet sähköntoimitusehdot tulevat voimaan heti nykyisen sopimuskauden päättyessä.

Mikäli asiakas ei hyväksy ehtoja, on yksityisasiakkailla oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän kuluessa ehtojen muuttumisesta tiedon saatuaan. Muille kuin yksityisasiakkaille aikaraja on 15 päivää. Sopimusten irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Voimassa olevat sähkönmyynti-, sähköntoimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot ovat luettavissa alla. Pyydettäessä toimitamme ehdot asiakkaillemme maksutta. Ehtoja voi tilata asiakaspalvelustamme tai puh. 02 838 6250.

Energiaviraston kuluttajainfoon pääset tästä.

Asiakasrekisteriseloste

Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa. Jos rekisterinpitäjällä on useita toimipaikkoja, seloste on pidettävä nähtävillä kaikissa toimipaikoissa. Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen.

Halutessasi voit esittää pyynnön rekisterinpitäjän edustajalle saada nähtäväksesi rekisterinpitäjän laatimat rekisteriselosteet. Jos et saa selostetta nähtäväksesi, voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Saako rekisteriselosteen tietoja muuttaa?

Rekisteriseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan jne.

Jos rekisterinpitäjä muuttaa suorittamaansa henkilötietojen käsittelyä, tulee sen myös täydentää tai päivittää rekisteriseloste tätä muutosta vastaavaksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava laatimansa selosteen ajantasaisuudesta ja siitä, että se antaa todenmukaisen kuvan henkilötietojen käsittelystä. Myös rekisterinpitäjän yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä koskeva informaatio täytyy pitää ajan tasalla.

Rekisteriselosteen muuttaminen tai täydentäminen ei luo rekisterinpitäjälle oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa esim. sitä, ettei rekisterinpitäjä saa laajentaa tietojen käyttötarkoituksia tai luovuttaa tietoja pelkästään sillä perusteella, että asiasta kerrotaan rekisteriselosteessa.

Ennen kuin rekisterinpitäjä tekee muutoksia henkilötietojen käsittelyyn, sen tulee arvioida, millä edellytyksin suunnitellut muutokset ovat mahdollisia. Onko niihin tarpeen pyytää rekisteröityjen henkilöiden suostumus vai riittääkö, että heille kerrotaan muutoksista etukäteen? Tietosuojavaltuutetun toimistolta voi tarvittaessa kysyä ohjausta näissä asioissa.

Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä säädetään henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä. Tietosuojavaltuutetun toimistolla on mallilomake , jota voi hyödyntää rekisteriselostetta tehtäessä.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Online -palvelun käyttöehdot

Online-palveluiden käyttö edellyttää palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Online-palveluilla tarkoitetaan Kokemäen Sähkön www-sivuilla olevaa sähköistä asiointia, joiden käyttäminen vaatii kirjautumisen. Kokemäen Sähkö Oy tarjoaa ja ylläpitää Online-palvelua.

Riidanratkaisuelimet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaoikeusneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).