Etäluettavat mittarit

Kokemäen Sähkö Oy on vaihtanut pääosan sähkömittareistaan etäluettaviin mittareihin. Mittareilta saadaan luettua asiakkaiden tuntikulutus jo 94 prosenttisesti. Vaihdoimme kaikkiaan runsaat 5700 sähkömittaria etäluettaviksi.

Mittalaiteasetus

Mittarinvaihtoprojektin taustalla on 1.3.2009 voimaan tullut uusi mittalaiteasetus, jonka mukaan Suomessa tuli vuoteen 2014 mennessä olla 80 prosenttia mittareista etäluennassa. Samalla kuitenkin mittalaitteen vaihto on myös kunnossapitotoimenpide.

Mittareiden luenta

Etäluettavat mittalaitteet luetaan joko sähköverkon kautta keskittimelle ja sieltä luentajärjestelmään käyttäen GPRS -yhteyttä tai suoraan mittarilta luentajärjestelmään GPRS -yhteyden kautta. Energiamittarit Kokemäen Sähkö Oy hankkii itse ja luentajärjestelmän ostalta tehdään yhteistyötä Satapirkan Sähkö Oy:n kanssa.

Koska uudet mittarit ovat etäluettavia, voidaan laskutus tehdä täsmälliseen lukemaan perustuvaksi, eikä arviolukemaan perustuvana kuten aiemmin. Lisäksi asiakkaiden sähkön laatua on mahdollista seurata helpommin, sillä uusi mittalaite rekisteröi myös jännitteen arvot ja jännitekatkot, jotka osaltaan antavat arvokasta tietoa verkonhaltijalle sähköverkon kunnosta.

Lisätietoa mittauksista puh. 02 838 6180.

Usein kysyttyä

Miksi saan edelleen arviolaskuja, vaikka minulle on asennettu etämittari?
Uudet liittymäasiakkaat saavat kiinteistöönsä aina etäluettavan mittarin. Mikäli kiinteistö kuuluu muuntopiiriin, johon ei vielä ole asennettu mittaustietoja keräävää keskitintä, mittari ei vielä ole kaukoluennassa. Mittari siirtyy kaukoluentaan, kun keskitin asennetaan paikalleen. Asiakkuudenhallintajärjestelmämme uusiutui keväällä 2012, jonka seurauksena mittarinvaihdon tiedot ajautuvat automaattisesti laskutusjärjestelmäämme. Vaihtoprojekti vaatii kuitenkin jatkuvaa tarkastelua vaihtojen onnistumisista ja joissakin tapauksissa vaihto on saattanut jäädä eri järjestelmien rajapintoihin. Näitäkin hankalia tapauksia pyritään tarkastelemaan, mutta myös asiakkaiden yhteydenotoista asian tiimoilta on apua. Toisaalta laskutustietojen muuttaminen etäluentaan sopivaksi saattaa viedä jonkin aikaa, jolloin asiakkaalle ehtii vielä tulla arviolasku.
Joissakin harvinaisissa tapauksissa verkostonrakennustöiden yhteydessä kiinteistön muuntopiiri on saattanut muuttua. Mikäli uudessa muuntopiirissä ei vielä ole keskitintä, mittari ei ole kaukoluennassa.

Miksi lasku jääkin välistä tai tulematta?
Mikäli mittarin niin sanottu kuuluvuus on heikentynyt, eli mittari ei saa yhteyttä keskittimeen sähköverkossa olevien häiriöiden takia, lukemaa ei saada. Tällöin laskuakaan ei saada muodostettua. Syynä saattavat olla myös eri operaattoreiden tiedonsiirtoyhteyksissä olevat ongelmat. Mikäli ette saa laskua, voitte halutessanne ilmoittaa mittarilukeman asiakaspalveluumme.

Mitä näen mittarista itse?
Mittarissa on kiertävä näyttö. Näytöllä vaihtuu lukema tariffista riippuen, eli riippuen siitä onko kyseessä yksiaikainen vai kaksiaikainen mittari. Luentaohjeen toimitamme postitse laskutuksesta kertovan kirjeen mukana. Ohjeet löytyvät myös kotisivuiltamme.
Joissakin tapauksissa näyttöä on katsottu viistosti alhaalta päin, jolloin näyttää siltä että näytöllä on vain pitkä rivi kahdeksikkoja. Näytön seuraaminen vaatiikin näkökulman samalta tasolta.

Miksi mittarin loppulukemaa ei jätetä asiakkaalle?
Vanhan mittarin loppulukema ja uuden mittarin alkulukema näkyvät seuraavassa laskussa, kun mittarinvaihto- ja laskutustiedot on kirjattu järjestelmiin. Kaikista mittareista otetaan myös valokuva, joka lähetetään myös asiakkaalle niin toivottaessa.

Millaista tekniikkaa kaukoluettava sähkömittari käyttää?
Käyttämässämme tekniikassa tiedot siirtyvät pääasiassa sähköverkossa ns PLC –tiedonsiirtoa käyttäen. Mittarit luetaan sähköverkon kautta keskittimen avulla, josta on GPRS -yhteys luentajärjestelmäämme. Mittareiden tiedot voidaan lukea myös suoraan GPRS -yhteydellä.

Vaikuttavatko mittariluennan signaalit kodin laitteiden toimintaan?
PLC-tiedonsiirrossa joidenkin hyvin herkkien kotitalouslaitteiden on havaittu häiriintyvän signaalista. Pääsääntöisesti nämä ovat olleet uudehkoja, varustettuja laitteita, esim. hipaisusäädöllä varustettuja valaisimia. Markkinoille on ilmestynyt CE-merkillä varustettuja laitteita, jotka eivät sovellu käytettäväksi sähköverkossa, jossa käytetään PLC-tiedonsiirtoa. CE-merkin asettaminen tuotteeseen velvoittaa kuitenkin valmistajaa/maahantuojaa varmistamaan myös EMC-määräysten täyttymisen. SFS-standardin 6000-1 mukaan sähkölaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset. Laitteet, jotka häiriintyvät PLC-signaalista, eivät elektroniikalla täytä näitä vaatimuksia.

Mittarin lukuohjeet

Yleissähkömittaus

Lataa PDF-tiedosto:

Kausisähkömittaus

Lataa PDF-tiedosto:

Yksivaihemittaus

Lataa PDF-tiedosto: