Liittymishinnasto ja liittymismaksujen
määräytymisperusteet
1.1.2021 alkaen alv 0%

Kokemäen Sähkö Oy noudattaa kulutuksen ja tuotannon liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka määräytymisperiaatteet Energiavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut. Liittymismaksut ovat liittymisehtojen (LE 2019) mukaisesti käyttöpaikkaansa sidottuja ja siirtokelpoisia.

Sulakeperusteiset liittymismaksut 3x 63A asti ovat arvonlisäverottomia ja palautuskelpoisia.
Tehoperusteiset ja yli 3x 63A sulakeperusteiset liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia, eivätkä ole palautuskelpoisia.

Liittymissopimus laaditaan kirjallisena Kokemäen Sähkö Oy:n ja liittyjän kesken jokaisesta sähköverkkoon liitettävästä kohteesta.

Pienjänniteliittymät 0,4 kV

Vyöhykehinnoittelu

Vyöhykehinnoittelua sovelletaan aina, kun se liittymän koon ja sijainnin puolesta on mahdollista. Vyöhykehinnoittelussa pienjänniteliittyjät on jaettu yhdenmukaisesti maantieteellisen sijaintinsa perusteella erilaisiin hintavyöhykkeisiin. Vyöhykeperusteiset liittymismaksut ja hintavyöhykkeet ovat:

 Pääsulake/ALiittymismaksu €  Liittymismaksu €  Liittymismaksu € 
  Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 A Vyöhyke 2 B
 0-100 m sekä asemakaava-alueet 101-400 m 401-600 m
 3 x 25 2050 2620 *) 4170 *)
 3 x 35 2970 3770 *) 4930 *)
 3 x 50 3950 5050 *) 6620 *)
 3 x 63 4700 6080 *)7980 *)
 3 x 80 6320 **) 8070 **) 
 3 x 100 8030 **)  
 3 x 125 11255 **)  
 3 x 160 12570 **)  
 3 x 200 15790 **)  
 Hyvitys yksivaiheliittymästä 1 x 25 765 875 1390

Liittymismaksuun sisältyvän liittymän toimitusraja on maakaapeliliittymissä tontin rajalla, tai rajan läheisyydessä sijaitsevassa jakokaapissa tai vastaavassa. Ilmajohtoliittymissä toimitusraja on tontin rajan läheisyydessä (tai maaseudulla pihapiirin läheisyydessä) sijaitsevan pylvään yläpäässä.

Liittymisjohdon liittämiskohdasta mittauskeskukseen voi toimittaa sovittaessa verkkoyhtiö tai liittyjän valitsema muu sähköurakoitsija, molemmissa tapauksissa liittyjän erikseen kustantamana. Liittymisjohto liittämiskohdasta liittyjän sähkölaitteistoon jää liittyjän omistukseen ja kunnossapidettäväksi.
Mittalaite sisältyy liittymismaksuun.

Vyöhykehinnat eivät koske vanhoja aluehinta-alueita, joissa liittymismaksu on vyöhykkeitten 1 ja 2A hintoja korkeampi. 

 Vyöhyke 1

Voimassa oleva asemakaava-alue taajamissa sekä kaava-alueiden ulkopuoliset alueet, jos etäisyys lähimmältä muuntamolta on suoraan mitattuna alle 100 m. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaava-alueita.

 Vyöhyke 2A *)

Etäisyys liittämiskohtaan 101–400 m olemassa olevasta muuntamosta.

Vyöhyke 2B *)

Etäisyys liittämiskohtaan 401–600 m olemassa olevasta muuntamosta.

*) Vyöhykkeet 2A ja 2B: Ko. vyöhykkeillä maksimisulakekoon ylittävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

 Muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2A ja 2B kuuluvat alueet.

Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.

**) Sulakekoosta 3x 80A: ylöspäin liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia ‘Liittymisehtojen 2019’ mukaisesti. Näihin liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero.

 

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella silloin, kun liittäminen olemassa olevaan muuntopiiriin ei ole mahdollista.

Aluehinnoittelu on voimassa ennalta rajatulla joko yhden tai useamman muuntopiirin alueella. Kaikki liittyjät maksavat alueella yhtä suuren liittymismaksun samankokoisesta liittymästä. Mikäli alueella on erikokoisia liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille. Tällöin esim. 3x 50 A:n liittymän liittymismaksu on kaksinkertainen 3x 25 A:n liittymään nähden. Aluehinnoittelussa liittymismaksu lasketaan siten, että alueen kaikkien liittyjien liittämiseksi tarvittavan sähköverkoston rakennuskustannukset jaetaan potentiaalisten liittyjien määrällä.

Alueen potentiaalisina liittyjinä pidetään jo rakennettuja sähköistettäviä kohteita, kaavoitettuja rakennuspaikkoja ja rakennuspaikkoja, joilla on voimassa oleva rakennuslupa tai poikkeuslupa rakentamiseen. Aluehinnoittelu toteutuu, jos liittyjien määrä ylittää alueen rakennuskynnyksen. Rakennuskynnys ylittyy jos 60 % potentiaalisista liittyjistä tekee liittymissopimuksen.

Aluehinnoittelu on voimassa 10 vuotta siitä, kun alueen ensimmäinen liittyjä allekirjoittaa liittymissopimuksen. Tämän jälkeen alue siirtyy automaattisesti vyöhykehinnoittelun piiriin. Alue siirtyy vyöhykehinnoittelun piiriin ennen 10 vuoden määräaikaa silloin, kun alueen kaikki poten­tiaaliset liittyjät ovat liittyneet sähköverkkoon tai alueelle on vahvistettu asemakaava.

Liittyjän siirtyessä uuteen vyöhykkeeseen liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle. Irtisanotun ja samalle käyttöpaikalle solmitun uuden samankokoisen liittymän liittymismaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen.

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan yksittäiseen liittyjään, joka sijaintinsa tai liittymän kokonsa puolesta ei sovellu alue- tai vyöhykehinnoittelun piiriin. Liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti verkkoon liittämisestä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Jälkiliittyjälauseke ja palautusehto

Mikäli aluehinnoittelun edellytykset eivät rakennuskynnyksen vuoksi täyty, mutta osa potentiaalisista liittyjistä sitoutuu maksamaan 60 % koko alueen sähköistämiskustannuksista, sovitaan liittyjien kanssa palautusehto, joka on voimassa kymmenen vuotta. Mahdollisesti myöhemmin liittyvien osuudesta sitoudutaan palauttamaan ensi vaiheen liittyjille osa heidän maksamastaan liittymismaksusta niin, että kaikkien samankokoisten liittymien liittymismaksut muodostuvat yhtä suuriksi. Mikäli alueella on erikokoisia liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille.

Palautusehto liittymissopimukseen

Mikäli tätä liittymää varten rakennetun muuntopiirin alueelle tehdään uusia liittymiä (pp.kk.vvvv mennessä) laaditaan palautuslaskelma. Kokonaiskustannukset muodostuvat lisäämällä uusien liittymien rakentamiskustannukset hankkeen ensivaiheen kustannuksiin. Saatu summa jaetaan kaikkien ko. hankkeeseen kuuluvien liittyjien lukumäärällä ja ensivaiheessa hankkeen maksaneille liittyjille palautetaan mahdollinen liittymismaksujen erotus. Mikäli alueella on erikokoisia liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille.

Rakennuskustannukset

Alue- tai tapauskohtaista hinnoittelua sovellettaessa liittymismaksujen laskenta perustuu Energiaviraston verkon arvon määrityksissä käyttämiin yksikköhintoihin.

PIENLIITTYMIEN LIITTYMISMAKSUT

Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W, esim. kaapeli-tv-vahvistimet, mittausasemat, valotaulut jne.

   Liittymismaksu €
 Vyöhyke 1, 2 A ja 2 B  1020€
 Muut vyöhykkeet  Tapauskohtaisesti

 

YKSIVAIHEISEN LIITTYMÄN MUUTTAMINEN KOLMIVAIHEISEKSI

Yksivaiheliittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi peritään lisäliittymismaksu, joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen sulakekoon hinta vähennettynä yksivaiheliittymän hinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

 LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON SUURENTAMINEN

Liittymän koon suurentamisesta, liittyjän aloitteesta, peritään lisäliittymismaksu, joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen uuden sulakekoon hinta vähennettynä vanhan sulakekoon hinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

 LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON PIENENTÄMINEN

Asiakas voi halutessaan pienentää voimassa olevaa liittymää seuraavin ehdoin:

  • Enintään 3x 63A liittymillä asiakkaalla säilyy oikeus palata suuremmalle liittymälle 10 vuoden ajan. Tämä sääntö on astunut voimaan 1.1.2007 eikä se koske tätä päivämäärää ennen pääsulakekokoa vaihtaneita.
  • Yli 3x 63A liittymillä palaamisoikeutta ei ole.
  • Liittymän pienennyksen yhteydessä palautuskelpoisista liittymistä ei suoriteta palautusta. Palautettava osuus suoritetaan vasta, kun liittymä puretaan tai irtisanotaan.
  • Keskijänniteverkossa liittymän pienentämisestä peritään palvelumaksuhinnaston mukainen maksu.

LIITTYMÄN PURKAMINEN

Liittymän sähkönsyöttö puretaan ja sähkömittari poistetaan. Liittymän purun yhteydessä tarkistetaan onko voimassaolevalla liittymissopimuksella palautuskelpoisia liittymismaksuja. Liittymismaksusta palautetaan mahdollinen palautuskelpoinen liittymismaksu vähennettynä purkukustannuksilla.

Purkukulut voivat olla enintään yhtä suuret kuin palautuskelpoinen liittymismaksu.

Teholiittymät 0,4 kV ja keskijänniteliittymät 20 kV (alv 24%)

Pienjännitteellä yli 200 A ja 20 kV liittymät hinnoitellaan tehoperusteisesti. Liittymismaksu perustuu yhden tunnin huipputehoon.

Liittymismaksu muodostuu vyöhykkeillä 1 ja 2A kiinteästä, keskimääräisistä liittämiskustannuksista koostuvasta perusosasta ja liittymistehon mukaisesta kapasiteettivarausmaksusta. Muilla vyöhykkeillä käytetään tapauskohtaista hinnoittelua.

Pienin liittymisteho on 150 kW. Liittymismaksu on arvonlisäverollinen eikä ole palautuskelpoinen.

  Kaikki vyöhykkeet
 0,4 kV:n teholiittymät  Välittömät rakennuskustannukset + kapasiteettivarausmaksu 90€/kW  
 20 kV:n
teholiittymät
  Välittömät rakennuskustannukset + kapasiteettivarausmaksu 80€/kW   

20 kV:n teholiittymissä sähköntoimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. Liittymän suurentamisen määräytymisperusteena on suurin mitattu tuntiteho.

Teholiittymän suurentaminen kaikissa vyöhykkeissä

Teholiittymän koon muutos tapahtuu 10 kW:n portaissa. Lisäliittymismaksu on uuden ja vanhan tilaustehon erotus kerrottuna kapasiteettivarausmaksulla.

Teholiittymän pienentäminen

Teholiittymässä sovelletaan normaalisti tehoon sidottua hinnoittelua, mistä johtuen teholiittymän pienentämistä ei pääsääntöisesti tehdä. Jos asiakas kuitenkin haluaa pienentää liittymää, liittymän koon pienentämisestä laaditaan uusi liittymissopimus.

Asiakkaalta peritään mahdollisesta mittausmuutoksesta aiheutuvat asennus- ja ohjelmointikustannukset.

Liittymismaksua ei palauteta eikä asiakkaalla säily oikeutta palata suuremmalle liittymälle.

Kapasiteettivarausmaksu

Kapasiteettivarausmaksulla katetaan uusien liittyjien varaaman siirtokapasiteetin lisärakentaminen ja olemassa olevan verkon vahvistaminen.

LIITTYMÄN MUUTOS SULAKEPERUSTEISESTA TEHOPERUSTEISEKSI LIITTYMÄKSI

Vyöhyke 1 ja 2A

Kun sulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, on lisäliittymismaksu vanhan liittymän pääsulakekoon ja uuden tilaustehon mukaisesti määritetyn hinnan erotus vyöhyke 1 ja 2 A -hinnaston mukaisesti.

Muut vyöhykkeet

Kun pääsulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, lisäliittymismaksu perustuu kapasiteettivarausmaksuun sekä liittymätehon muutokseen.

LIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU

Liittymän ylläpitomaksua peritään sähkönkäyttöpaikoista, joihin ei toimiteta sähköä, mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää myöhempää käyttöä varten. Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu. Tehosähköllä liittymän ylläpitomaksuna peritään tehosiirron perusmaksu ja laskutustehona 50 kW.

Uusissa liittymissä käyttömaksuja aletaan periä käytön alettua taikka ylläpitomaksua 6kk kuluttua liittymissopimukseen merkitystä toimitusajasta.

Tuotannon liittäminen

Yli 2 Megavolttiampeerin sähköntuotantolaitoksen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostaman kokonaisuuden verkkoon liittämisessä noudatetaan samoja hinnoitteluperiaatteita kuin kulutusta liitettäessä. Tuotannon liittämisestä tarkemmin täältä.

Pienimuotoisen tuotannon liittäminen

Pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan enintään 2 Megavolttiampeerin sähköntuotantolaitoksen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostaman kokonaisuuden verkkoon liittämistä. Liittämisestä peritään uuden sähköliittymän hinnaston mukainen maksu sillä erolla, että maksussa ei oteta huomioon sähköverkon vahvistamisesta aiheutuneita kustannuksia. Pientuotannon liittämisestä tarkemmin täältä.