Kulutuksen
liittymismaksuhinnasto
1.9.2018 alkaen alv 0%

Kokemäen Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut. Liittymismaksut eivät sisällä mittalaitteita.

Pienjännite (0,4 kV) liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia 3 x 63A sulakekokoon saakka ‘Liittymisehtojen LE 2014’mukaisesti. Nämä liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta.

Sulakekoosta 3 x 80A ylöspäin liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia ‘Liittymisehtojen 2014’ mukaisesti. Näihin liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero.

Teho- (0,4 kV) ja keskijännite – (20 kV) liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia ‘Liittymisehtojen LE 2014’ mukaisesti. Näihin liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero.

Pienjänniteliittymät 0,4 kV

 Pääsulake/A Liittymismaksu €  Liittymismaksu €   Liittymismaksu € 
   Vyöhyke 1  Vyöhyke 2 A  Vyöhyke 2 B
   Kaava-alueet  0-400 m  401-600 m
 3 x 25  1900  2470  4020
 3 x 35  2820  3620  4780
 3 x 50  3800  4900  7100
 3 x 63  4550  5930  
 3 x 80  5940  7690  
 3 x 100  7650    
 3 x 125  10875    
 3 x 160  12190    
 3 x 200  15410    
 Hyvitys yksivaiheliittymästä 1 x 25  765  765  985

 

 Pääsulake/A Liittymismaksu €
   Vyöhyke 1
   Kaava-alueet
 3 x 25  1900
 3 x 35  2820
 3 x 50  3800
 3 x 63  4550
 3 x 80  5940
 3 x 100  7650
 3 x 125  10875
 3 x 160  12190
 3 x 200  15410
 Hyvitys yksivaiheliittymästä 1 x 25  735

 

 Pääsulake/A Liittymismaksu €
   Vyöhyke 2 A
   0-400 m
 3 x 25  2470
 3 x 35  3620
 3 x 50  4900
 3 x 63  5930
 3 x 80  7690
 Hyvitys yksivaiheliittymästä 1 x 25  735

 

 Pääsulake/A Liittymismaksu €
   Vyöhyke 2 A
   401-600 m
 3 x 25  4020
 3 x 35  4780
 3 x 50  7100
 Hyvitys yksivaiheliittymästä 1 x 25  735

Liittymismaksuun sisältyvän liittymän toimitusraja on maakaapeliliittymissä tontin rajalla tai rajan läheisyydessä sijaitsevassa jakokaapissa tai vastaavassa. Ilmajohtoliittymissä toimitusraja on tontin rajan läheisyydessä (tai maaseudulla pihapiirin läheisyydessä) sijaitsevan pylvään yläpäässä. Liittymisjohto toimitusrajalta asiakkaan sähkölaitteisiin ei sisälly liittymismaksuun.

Vyöhykehinnat eivät koske vanhoja aluehinta-alueita (sekä ennen 1.7.2005 että sen jälkeen sähköistetyt alueet), joissa liittymismaksu on vyöhykkeitten 1 ja 2A hintoja korkeampi. Kokemäen Sähkö Oy:llä on näistä aluehinta-alueista erillinen luettelo ja hinnasto.

 Vyöhyke 1

Voimassa oleva asemakaava-alue taajamissa. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaava-alueita.

 Vyöhyke 2A *)

Etäisyys liittämiskohtaan enintään 400 metriä mitattuna olemassa olevasta muuntamosta ja liittymän pääsulake on enintään 80 A. Ei koske vanhoja aluehinta-alueita.

Vyöhyke 2B *)

Etäisyys liittämiskohtaan 401 – 600 metriä mitattuna olemassa olevasta muuntamosta ja liittymän pääsulake on enintään 35 A. Ei koske vanhoja aluehinta-alueita.

*) Vyöhykkeet 2A ja 2B *): Ko. vyöhykkeillä maksimisulakekoon ylittävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinta on tällöin aina vähintään vastaavan alemman vyöhykehinnan suuruinen.

 Muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2A, 2B ja 2C kuuluvat alueet.

Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään vyöhykkeen 2A maksun suuruinen. Ei koske määriteltyjä aluehinta-alueita.

PIENLIITTYMIEN LIITTYMISMAKSUT

Pienliittymässä liittymisteho voi olla enintään 500 W, esim. kaapeli-tv-vahvistimet, mittausasemat, valotaulut jne.

   Liittymismaksu €
 Vyöhyke 1  720€ + rakentamis- ja liittämiskustannukset
 Muut vyöhykkeet  990€ + rakentamis- ja liittämiskustannukset

 

YKSIVAIHEISEN LIITTYMÄN MUUTTAMINEN KOLMIVAIHEISEKSI

Yksivaiheliittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi peritään lisäliittymismaksu, joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen sulakekoon hinta vähennettynä yksivaiheliittymän hyvityshinnalla, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

 LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON SUURENTAMINEN

Liittymän koon suurentamisesta, liittyjän aloitteesta, peritään lisäliittymismaksu joka on kunkin vyöhykkeen hinnaston mukainen uuden sulakekoon ja vanhan sulakekoon hinnan erotus, huomioiden mahdolliset muut vyöhykkeen ehdot.

 LIITTYMÄN PÄÄSULAKEKOON PIENENTÄMINEN

Asiakas voi halutessaan pienentää voimassaolevaa enintään 3 x 63 A liittymää pienemmäksi min. 3 x 25 A asti. Tällöin asiakkaalle palautetaan pienennettävän liittymän palautuskelpoisen liittymismaksun ja uuden liittymän välinen liittymismaksujen erotus. Muutoksesta veloitetaan hinnaston mukainen palvelumaksu.

 Yli 3 x 63 A liittymissä ei ole palaamisoikeutta pienempään sulakekokoon.

Purkukulut voivat olla enintään yhtä suuret kuin palautuskelpoinen liittymismaksu.

Pienjänniteliittymät 0,4 kV

  Vyöhyke 1 Muut vyöhykkeet
 0,4 kV:n teholiittymät  Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 4850€ + 90€/kW  Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 1,3 x (4850€ + 90€/kW)
 20 kV:n
teholiittymät
  Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 8950€ + 80€/kW   Kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 1,3 x (8950€ + 80€/kW)

20 kV:n teholiittymissä sähköntoimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittyjä omistaa ja kustantaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista. Liittymän suurentamisen määräytymisperusteena on suurin mitattu tuntiteho. Teholiittymän minimi liittymisteho on 50 kW.

LIITTYMÄN MUUTOS SULAKEPERUSTEISESTA TEHOPERUSTEISEKSI LIITTYMÄKSI

Vyöhyke 1 ja 2A

Kun sulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, on lisäliittymismaksu vähintään voimassa olevan liittymän pääsulakekoon ja uuden tilaustehon mukaisesti määritetyn hinnan erotus vyöhyke 1 hinnaston mukaisesti.

Muut vyöhykkeet

Kun pääsulakeperusteinen liittymä muuttuu tehoperusteiseksi liittymäksi, lisäliittymismaksu määräytyy liittymän rakennuskustannusten perusteella. Lisäliittymismaksu on vähintään vanhan liittymän pääsulakekoon hinnan ja uuden tilaustehon mukaisesti määritetyn hinnan erotus.

LIITTYMÄN YLLÄPITOMAKSU

Liittymän ylläpitomaksua peritään sähkönkäyttöpaikoista, joihin ei toimiteta sähköä, mutta liittymä halutaan kuitenkin ylläpitää myöhempää käyttöä varten. Ylläpitomaksu on ko. pääsulaketta vastaava yleissiirron perusmaksu. Tehosähköllä liittymän ylläpitomaksuna peritään tehosiirron perusmaksu ja laskutustehona 50 kW.

Uusissa liittymissä käyttömaksuja aletaan periä käytön alettua taikka ylläpitomaksua 6kk kuluttua liittymissopimukseen merkitystä toimitusajasta.

LIITTYMÄN PIENENTÄMINEN TEHO- JA KESKIJÄNNITELIITTYMISSÄ

Pienjänniteverkon teholiittymissä sekä keskijänniteliittymissä ei sovelleta liittymän pienennystä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus irtisanoa liittymä ja tilata uusi pienempi liittymä. Asiakkaan näin toimiessa, hänelle palautetaan vanhasta liittymästä mahdollinen palautuskelpoinen osuus ja uudesta liittymästä peritään normaali verkonhaltijan liittymismaksuhinnaston mukainen maksu.