Sähkösanasto

Tehoyksiköt

1 kW
kilowatti = tyypillisen mikroaaltouunin teho

1 MW
megawatti = 1 000 kW = keskikokoisen tuulivoimalan huipputeho, suurten tuulivoimaloiden teho on puolestaan noin 3-3,5 MW 

Energiayksiköt

1 J
joule = yhden joulen energialla voi nostaa esimerkiksi omenan (n. 102 g) metrin korkeuteen maan painovoimakentässä (putoamiskiihtyvyys = 9,81 m/s2).
3 600 000 J = 1 kWh

1 kWh
kilowattitunti = tyypillisen jääkaapin sähkönkulutus vuorokaudessa

1 MWh
megawattitunti = 1 000 kWh = pienen sähkökiukaan vuosikulutus, käyttö 3h/viikko

1 GWh
gigawattitunti = 1 000 MWh = 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus

1 TWh
terawattitunti = 1 000 GWh = kotitalouksien vuotuinen sähkönkulutus Helsingissä

1 toe
ekvivalenttinen öljytonni = raakaöljytonnin sisältämä energiamäärä = 11,63 MWh

1 ktoe
1 000 toe = 11,63 GWh

1 Mtoe
1 000 ktoe = 11,63 TWh 

Laajempi sähkösanasto

A tai ampeeri
Sähkövirran voimakkuuden yksikkö.

Alueverkko tai siirtoverkko
Alueellinen 110 kilovoltin (kV) suurjänniteverkko. Yhdistää voimalaitokset ja sähköasemat toisiinsa. Yhteydessä 400 kV:n kantaverkkoon.

Aurinkoenergia
Aktiivisessa aurinkoenergian hyödyntämisessä auringonsäteily muunnetaan joko sähköksi aurinkopaneeleilla tai lämmöksi aurinkokeräimillä. Aurinkolämmitysjärjestelmä voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoihin. Aurinkosähköjärjestelmiä on perinteisesti käytetty siellä, missä verkkosähköä ei ole saatavilla. Tavallisimpia niin kutsuttuja omavaraisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi kesämökit, veneet, väyläloistot, linkkimastot ja saaristo- ja erämaakohteet.

Aurinkokeräin
Auringon säteilyenergian lämmöksi muuntava laite.

Aurinkopaneeli
Auringon säteilyenergian sähköksi muuntava laite.

Bioenergia
Bioenergia on puhdasta ja ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa, jota saadaan erilaisista biomassoista: esimerkiksi puusta, peltokasveista ja bioperäisistä jätteistä. Bioenergia on hiilidioksidineutraalia eli se ei lisää hiilidioksidipäästöjä.

Ekosähkö eli vihreä sähkö
Ekosähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvaa energiaa ovat esimerkiksi aurinkovoimalla, tuulivoimalla tai vesivoimalla tuotettu energia sekä biomassasta tuotettava energia.
Ekosähkö on vaihtoehto fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön. Käyttämällä ekosähköä pienennetään kasvihuonekaasujen päästöjä.

Energialähde
Energialähteitä ovat sekä polttoaineet, kuten kivihiili ja polttoöljy, että luonnonvoimat, kuten tuuli, auringonsäteet, veden liike ja maakaasu.

Energiamuodot
Energia esiintyy eri muodoissa. Energiamuotoja ovat esimerkiksi sähkö ja lämpö, muita muun muassa mekaaninen ja kemiallinen energia.

Fossiilinen polttoaine
Eloperäisestä materiaalista pitkän ajan kuluessa syntynyt tai muuntunut polttoaine, joka on varastoitunut maaperään. Fossiilisia polttoaineita ovat esim. kivihiili, öljy ja maakaasu.

GW
Gigawatti on 1000 megawattia (MW)

GWh
Gigawattitunti on 1000 megawattituntia (MWh)

Hake
Hakkurissa valmistettu puupalasten seos, jota voidaan käyttää sellun, kuitu- ja lastulevyn valmistukseen sekä polttoaineena.

Hiilidioksidi
Ilmastomuutoksen kannalta haitallinen ja merkittävä kasvihuonekaasu.

Huipputeho
Suurin teho, joka voidaan saavuttaa tietyllä laitteella tai jota voidaan tarvita tietyssä kulutuskohteessa.

Hyötysuhde
Energiantuotannossa hyötysuhteella tarkoitetaan sitä osaa polttoaineiden kokonaisenergiasta, joka saadaan hyödynnettyä sähköksi ja lämmöksi. Mitä korkeampi voimalaitoksen hyötysuhde on, sitä tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi laitos on.

Jakeluverkonhaltija
Yhteisö tai yhtiö, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa.

Jännite
Sähköinen korkeusero, kun elektronit ja protonit pyrkivät ”toistensa luo”. Eli niiden välillä syntyy tietty jännite.

Kantaverkko
Kantaverkko on valtakunnallinen suurjännitteinen sähkönsiirtoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin (kV) ja tärkeimmät 110 kV:n johdot sekä sähköasemat. Suomen kantaverkkoa hallitsee ja ylläpitää Fingrid Oyj.

Kierrätyspolttoaine
Kuivasta, kiinteästä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistettu polttoaine.

kW eli kilowatti
Tehon mittayksikkö. Kertoo kuinka paljon sähköä esim. sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi.
1 kW = 1 000 wattia (W).

kWh eli kilowattitunti
Energian mittayksikkö. Laite, jonka tehontarve on yksi kilowatti, kuluttaa tunnin aikana yhden kilowattitunnin verran energiaa.

Käyttöaste
Vuotuisten käyttötuntien suhde vuoden kokonaistuntimäärään.

Loisteho
Loisteho liittyy sähköverkkoon ja sitä käyttävät muun muassa sähkömoottorit, muuntajat, kuristimet ja varsinkin vanhemmat loistevalaisimet. Tarvittava loisteho tuotetaan esimerkiksi voimalaitoksilla. Sen siirto aiheuttaa verkossa virtahäviöitä. Paikallisten kompensointilaitteiden avulla loistehon kulutusta voi vähentää.

MW
Megawatti on 1000 kilowattia (kW)

MWh
Megawattitunti on 1000 kilowattituntia (kWh)

Oikosulku
Oikosulku on yleinen sähkökatkoksia aiheuttava häiriötyyppi. Oikosulku syntyy, kun sähköjohdot joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun johdoilla kulkevat linnut tai muut pieneläimet koskettavat kahta johtoa samanaikaisesti.

Pienvesivoima
Pienvesivoimalla on usein tärkeä paikallinen merkitys. Paikallinen sähköntuotanto parantaa muun muassa sähkön saantivarmuutta. Paikalliset pienvoimalat sopeutuvat usein hyvin myös ympäristöönsä, joten niiden aiheuttamat maisemalliset ja ekologiset vaikutukset ovat usein pieniä. Tällaiset laitokset eivät tarvitse erillisiä vesialtaita. Laitosten käyttöikä on myös pitkä, usein 60−100 vuotta.
Pienvesivoimalaitokset jaetaan tehonsa puolesta kahteen kokoluokkaan: varsinaisiin pienvesivoimalaitoksiin, joiden teho on 1-10 MW ja minivesivoimalaitoksiin, joiden teho on alle 1 MW. Minivesivoimalaitoksia on Suomessa 67 ja pienvesivoimalaitoksia 83. Vesivoimalla tuotetusta energiasta minivesivoiman osuus on noin yksi prosentti ja pienvesivoiman osuus noin kahdeksan prosenttia.

Polttoaine
Aine, johon on sitoutunut energiaa käyttökelpoisessa muodossa, esimerkiksi kivihiili, öljy, maakaasu, turve, puu.

Päästökauppa
Toiminta, jossa voimalaitosten päästöillä on rahallinen arvo ja jossa päästöoikeuksia tai -vähennyksiä ostetaan sekä myydään.

Pääsulake
Ylivirtasuoja sähkönkäyttöpaikan ja sähköverkon välillä.

Pätöteho
Pätöteho on varsinaista työtä tekevä, esimerkiksi vastuskuormassa lämmöksi muuttuva teho. Vaihtovirtapiireissä pätöteho on piirissä todellisuudessa kulutettu teho. Pätötehon tunnus on P.

Spot-kauppa
Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa spot-sähkökauppaa käydään 24 tunnin jaksoissa. Kaupat tehdään päivittäin kello 13 mennessä ja sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Sähkökaappi tai sähkönjakokaappi
Sähkö siirretään pienjänniteverkosta kiinteistöihin ja ulkovalaistuspisteisiin sähkökaappien kautta. Yhden kaapin jakelupiiriin kuuluu 1−5 kiinteistöä.

Sähkön hinta
Sähkön hinta määritellään kilowattitunteina (kWh).

Sähkön hintakehitys
Sähkön hintakehitys riippuu monista tekijöistä. Siihen vaikuttavat muun muassa markkinatilanne, tuotantokustannukset, polttoaineiden hinta ja saatavuus, vesivarat, säät sekä yleinen palkka- ja verokehitys.

Sähkön hinta Suomessa
Sähkön hinnoittelun osatekijät ovat sähköenergia ja siirtopalvelu. Osa veloituksista perustuu kiinteään hinnoitteluun ja osa veloitetaan sähkönkulutuksen mukaan. Sähkön hinnoittelussa sähköyhtiöt määrittelevät kiinteiden maksujen määrän. Kiinteitä maksuja voi periä sekä sähköenergiantoimittaja että paikallinen verkkoyhtiö. Lisäksi valtiovalta määrittelee sähkölle verot, jotka vaikuttavat kulutusta ohjaavasti sähkön hintaan.

Sähkön myynti
Sähkön myynnin hoitavat Suomessa pääasiassa jakeluyhtiöt, kuten esimerkiksi Kokemäen Sähkö. Sähkönmyyntiin on tullut paljon uusia toimijoita sähkönmyynnin luvanvaraisuuden poistuttua. Sähkönmyynti ei edellytä omaa tuotantoa. Sähkönmyyjä voi ostaa sähköpörssistä sähköä ja myydä sitä edelleen.

Sähkön siirto
Sähkön siirto on sähköenergian kuljettamista sähköverkkoa pitkin loppukäyttäjälle eli kotitalouksille ja yrityksille. Sähkön siirrosta vastaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö, kuten Kokemäen Sähkö, joka omistaa oman toimialueensa sähköverkon. Sähkön siirtopalveluihin kuuluu myös jakeluverkon ylläpito. Asiakas ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohinta.

Sähköpörssi
Sähköpörssi on kauppapaikka, jossa sähköä myyvät tuottajat ja sähkön jälleenmyyjät ja suurasiakkaat kohtaavat. Pohjoismaissa toimii yhteinen sähköpörssi Nord Pool.
Sähkön markkinahinta muodostuu sähköpörssissä samaan tapaan kuin osakkeiden hinnat arvopaperipörssissä. Sähkön tukkuhinnat muodostuvat sähköpörssissä tunnin tarkkuudella kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Sähköverkko
Toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä muista tarvittavista sähkölaitteista muodostettu kokonaisuus, joka on tarkoitettu sähkön jakeluun ja siirtoon. Sähköverkko jakautuu kanta-, alue- ja jakeluverkkoihin.

TJ eli terajoule
Energian mittayksikkö. Käytetään yleensä puhuttaessa polttoaineiden energiasisällöstä.
1 TJ = 1 000 000 megajoulea (MJ).

Tuulivoima
Suomessa on runsaasti tuulivoiman tuotantoon sopivia alueita. Rannikko, meri ja tunturit ovat siihen parhaita. Selvitysten mukaan Suomen merialueilla tuulivoimapotentiaali on kymmeniä terawattitunteja vuodessa. Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli 130 voimalaa. Niiden yhteenlaskettu teho on 197 megawattia, ja ne tuottavat noin 0,3 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä.

TWh eli terawattitunti
Energian mittayksikkö. 1 TWh = 1 000 GWh (gigawattituntia)

Vaihtovirta
Vaihtovirta on yksi sähkövirran muoto. Suomen sähköverkoista kotitalouksiin tuleva virta on vaihtovirtaa. Vaihtovirta on valittu yleisen sähkönjakelun muodoksi muunnettavuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Watti
Tehon mittayksikkö. Watti kertoo, kuinka paljon sähköä jokin sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Mitä suurempi laitteen teho on, sitä enemmän se kuluttaa sähköä.

Vesivoima
Vesivoima on kotimainen, uusiutuva ja päästötön energiamuoto. Vesivoiman osuus Suomen koko energiantuotannosta oli noin neljä prosenttia vuonna 2010. Sähköntuotannossa vesivoiman osuus on vaihdellut viime vuosina 10−15 prosentin välillä vesivuodesta riippuen. Vuonna 2010 vesivoiman osuus uusiutuvan energian tuotannosta oli 12,1 prosenttia, joka oli bioenergian jälkeen toiseksi suurin.

Vuonna 2012 Suomessa on yli 220 toimivaa vesivoimalaitosta. Suomen koko vesivoimakapasiteetti on noin 3190 MW. Suomen vesivoiman vuosituotannon tavoite vuoteen 2020 mennessä on 14 000 GWh.

Voltti
Jännitteen mittayksikkö. Suomessa kotitalouksien pistorasioiden, sähkökeskusten ja yleensä myös valaistuksen jännite on 230 V. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jännite on 110 V. Jännitettä voi verrata vesijohtoverkoston paineeseen.